ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op de website van ProxiParking die parkeerplaatsen voor verhuur beheert.

Door deze website (hierna ‘de Website’) te bezoeken en/of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn door de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden, alsook, indien van toepassing, de overige voorwaarden en voorschriften die op de Website staan vermeld. Het gebruik van de Website, en a fortiori uw voorafgaande en verplichte registratie om via ProxiParking parkeerplaatsen te huur aan te bieden of om hiervan gebruik te maken, bevestigt, voor zover nodig, uw erkenning en aanvaarding van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en wij verzoeken u dan ook de inhoud ervan regelmatig te controleren, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Tenzij anders aangegeven, zullen deze wijzigingen in principe van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Website.

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u geen gebruik maken van de Website of van een van de daaraan verbonden diensten.

Uitgever van de Website. De Website en de bijbehorende diensten worden beheerd door de BVBA ProxiParking, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523, 1050 Elsene en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.225.660.

Disclaimer – Inhoud van deze Website. Het hoofddoel van de Website is het bekendmaken van de door ProxiParking aangeboden diensten.
ProxiParking stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. ProxiParking kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze Website precies, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. Daarom kan ProxiParking niet verantwoordelijk worden gehouden voor een typefout of een andere fout of gebrek met betrekking tot de inhoud van de Website.

Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn indien u een consument bent, kan ProxiParking evenmin aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot deze Website en/of het gebruik ervan of uit de inhoud ervan, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies of gegevensverlies, om welke reden dan ook, zelfs indien ProxiParking op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Ook zal ProxiParking niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van een ernstige fout die het bedrijf heeft begaan. Ten slotte gaat u ermee akkoord ProxiParking, evenals de mandaathouders, agenten en werknemers, te beschermen en vrijwaren tegen elke eis of vordering, met inbegrip van redelijke kosten voor een advocaat die zou worden ingesteld door een derde partij, veroorzaakt of resulterend uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of van enig document opgenomen door middel van verwijzing, of een schending door u van enige wet of enig recht van deze derden.

Voorwaarden voor het gebruik van de Website. U stemt ermee in geen persoonlijke gegevens over een andere gebruiker van de Website of een daaraan verbonden dienst te verzamelen of te vergaren zonder hun voorafgaande toestemming. Verder is het u ten strengste verboden om substantiële delen van de Website te downloaden of te hergebruiken, of om systematisch of regelmatig minder substantiële delen van de Website te downloaden of te hergebruiken. Het is tevens verboden om virussen of enige andere technologie te verspreiden die de goede werking van deze Website en de belangen van andere gebruikers kan schaden.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de op de Website aangeboden producten en/of diensten. Alleen gebruikers die zich correct hebben ingeschreven op de Website, kunnen diensten bestellen op de Website overeenkomstig de door hen gekozen methode bij het plaatsen van de bestelling. Hierbij wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen.

Werking van deze Website. Ondanks alle middelen die ProxiParking heeft ingezet om deze Website zo goed mogelijk te laten functioneren, kan ProxiParking geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegang, de inhoud, de beschikbaarheid en de goede werking van deze Website en kan ProxiParking niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige actie of nalatigheid van andere gebruikers, enige onderbreking in de beschikbaarheid of defecten in de werking van de Website, met name op het gebied van de veiligheid, ongeacht de oorzaak, aangezien dit te wijten kan zijn aan talrijke factoren die ProxiParking niet kan controleren.

Bovendien heeft ProxiParking het recht om op elk moment en zonder enige motivatie te stoppen met het beschikbaar stellen van deze Website, hetzij tijdelijk of permanent.

In geval van een geschil over elektronische communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Website (zoals het communiceren met deze Website, enz.) zullen de technische gegevens van ProxiParking een grotere bewijskracht hebben.

Intellectuele eigendomsrechten. Deze Website en de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (al dan niet op maat gemaakte) producten, teksten, graphics, beelden, video’s, geluiden, logo’s en iconen, worden beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (merken, databanken, enz.) en mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gebruikt, aangepast en/of vertaald, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProxiParking en/of de houder van het betreffende recht. Elk gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden, is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. De websites waarnaar hyperlinks kunnen worden gemaakt vanaf deze Website worden niet gecontroleerd door ProxiParking en ProxiParking kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de illegale inhoud van deze websites, noch voor hyperlinks naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze Website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring of kwaliteitsgarantie in van de kant van ProxiParking.

Privacybeleid. De persoonlijke informatie die u aan ProxiParking verstrekt, in het bijzonder wanneer u zich registreert als gebruiker van de Website, wordt niet doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen het kader dat door het Privacybeleid is vastgesteld. Bovendien wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt op servers die zich in Europa bevinden en waartoe ProxiParking de toegang op de best mogelijke manier beveiligt, zowel op fysiek als op technologisch vlak. Door ons uw e-mailadres te bezorgen, zult u e-mails ontvangen met informatie en promotieaanbiedingen over ProxiParking-producten en -diensten. U kunt zich op elk moment uitschrijven. U dient enkel te klikken op de link onder aan onze e-mails of ons contacteren via e-mail. U wordt verzocht de diensten van ProxiParking en de Website niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met het Privacybeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze Website, de werking en het gebruik ervan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Tenzij anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van deze Website. Informatie over alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden kan worden verkregen via de link http://ec.europa.eu/odr/

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of over het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met ProxiParking met een e-mail naar support@proxiparking.be of op het volgende adres: Louizalaan 523, 1050 Brussel (België)

Laatste update: Augustus 2018.