Privacybeleid

ProxiParking, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 523 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.225.660, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.proxiparking.be, alsook van die van klanten en contactpersonen.

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, treedt ProxiParking op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt. ProxiParking stelt alles in het werk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die door ProxiParking worden verzameld en verwerkt, kunnen van geval tot geval verschillen: naam, voornaam, beroep, adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, afbeeldingen, wachtwoord, gegevens met betrekking tot de bij ProxiParking bestelde diensten, met inbegrip, in voorkomend geval, van de gegevens met betrekking tot het beheer van eventuele geschillen, waarvoor de betrokken personen uitdrukkelijk hun toestemming geven.

Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de betrokken personen, hetzij via de desbetreffende formulieren, hetzij via sociale media of andere gebruikte elektronische communicatiemiddelen.

Voor welke doeleinden?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om ProxiParking, als verwerkingsverantwoordelijke, in staat te stellen om:

  • gevolg te geven aan contactverzoeken en/of bestellingen die het bedrijf ontvangt;
  • de nieuwsbrief en/of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van ProxiParking te versturen;
  • de activiteiten van ProxiParking te promoten;
  • statistische analyses uit te voeren;
  • het contract uit te voeren waarbij de betrokkene een partij is of de precontractuele maatregelen die op zijn verzoek werden genomen, en dus meer in het bijzonder voor het beheer van de klanten, de facturatie en de invordering daarvan. In dat geval worden de overeenkomstige gegevens bewaard voor de volledige duur van de uitvoering van het contract, evenals volgens de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Zonder deze persoonsgegevens zou ProxiParking niet in staat zijn om alle of een deel van de voornoemde doeleinden uit te voeren. Verder zullen deze gegevens, met uitzondering van de hierboven genoemde specifieke opslagperiodes, worden bewaard zolang de betrokken personen daartegen geen bezwaar maken.

Welke rechten hebben de betrokken personen?

Elke betrokken persoon kan zijn wettelijke rechten van inzage en correctie kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk om te verzoeken dat onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens worden aangepast of verwijderd, of een beperking van de verwerking ervan. Verder is het ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Tot slot is het in sommige gevallen mogelijk om persoonsgegevens die aan ProxiParking zijn verstrekt in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden.

Om een van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek, met een kopie van uw identiteitskaart, per gewone post naar ProxiParking of per e-mail naar info@proxiparking.be worden gestuurd.

Ten slotte heeft elke betrokkene het recht om, indien nodig, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be

Aan wie mogen deze gegevens worden doorgegeven?

Persoonsgegevens worden, afhankelijk van het geval, meegedeeld aan:

  • de betrokkenen zelf;
  • de eigenaars van de parkeerplaatsen;
  • overheidsdiensten, belastingautoriteiten en sociale autoriteiten, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van ProxiParking;
  • onderaannemers van ProxiParking, zoals een IT-dienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

In het algemeen worden de betrokken gegevens niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien dit toch het geval is, zal ProxiParking ervoor zorgen dat andere passende waarborgen worden ingebouwd. De betrokkenen kunnen hiervoor steeds vragen voor meer informatie.